e-mail: b2b@dexpol.com   tel: 17 85 00 871, 17 85 00 872, 737 840 376
STREFA PARTNERA >

LOGOWANIE

Login (adres e-mail):
Hasło:
Zaloguj się >

REJESTRACJA

Nie posiadasz jeszcze konta?

Zarejestruj >
Twój koszyk: 0 produktów | 0 zł

Regulamin

REGULAMIN SERWISU B2B DEXPOL


Dane firmowe

1. Serwis B2B jest udostępniony przez 

KODUS 

36-002 TRZEBOWNISKO ,JASIONKA 747H

Telefon komórkowy +48 737 493 535

e-mail KODUSSC@GMAIL.COM

NR konta bankowego ING BANK  ŚLASKI 23 1050 1562 1000 0092 3564 4938

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady współpracy handlowej pomiędzy stronami w zakresie sprzedaży towaru przez Internet.

2. Przed aktywacją usługi należy szczegółowo zapoznać się z regulaminem. Aktywując usługę Odbiorca potwierdza, iż zapoznał się z treścią regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia.

3. Dostawca umożliwia Odbiorcy dostęp – za pośrednictwem Internetu – do informacji posiadanych przez Dostawcę.

4. W ramach informacji określonych powyżej mieszczą się:

  • składanie zamówień przez Internet
  • dostęp do informacji cenowych zamawianych produktów (dostęp do indywidualnego poziomu cen)
  • informacje o stanie realizacji zamówień (dostęp do stanów magazynowych dostawcy)
  • informacje o stanie realizacji reklamacji
  • przeglądanie wystawionych faktur
  • informacje o rozrachunkach (dostęp do własnego bilansu płatniczego)

5. Dostawca będzie dążył do rozszerzania zakresu informacji objętych Umową. Jednocześnie Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w zakresie udzielania informacji.

6. Dostawca zobowiązuje się do przydzielenia Odbiorcy loginu i hasła dostępu do systemu internetowego.

7. Dostawca oświadcza,że korzystanie z jakichkolwiek informacji będzie możliwe jedynie na podstawie przyznanego kontrahentowi loginu i hasła dostępu, wprowadzonego przez Odbiorcę na stronie internetowej Dostawcy przed dokonaniem każdej czynności.

8. Login i hasło dostępu do systemu są informacją poufną. Odbiorca zobowiązuje sie do zachowania tych informacji w tajemnicy oraz ponosi pełna odpowiedzialność za szkody mogące wyniknąć z użycia loginu i hasła przez osoby do tego nieupoważnione.

9. Wszelkie informacje uzyskane w wyniku dostępu do systemu są informacjami poufnymi. Odbiorca zobowiązuje sie do zachowania tajemnicy. W przypadku nie przestrzegania tajemnicy przez odbiorcę, dostawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego zerwania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.

Warunki realizacji zamówień

1. Zamówienie może zostać złożone przez odbiorcę za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem loginu i hasła dostępu. Dostawca w przypadku otrzymania zamówienia z wykorzystaniem loginu i hasła dostępu, nie ma obowiązku badania czy osoba składająca oraz potwierdzająca zamówienie jest do tego upoważniona.

2. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane przez Dostawce w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Odbiorca zobowiązuje się do traktowania zamówienia złożonego w systemie na równi z zamówieniem pisemnym.

4. Strony uzgadniają, e zaakceptowanie przez Odbiorcę otrzymanego potwierdzenia zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem przez Strony umowy sprzedaży i zatwierdzone zostanie fakturą VAT wystawiona przez Dostawce.

Realizacja dostaw

1. Dostawy towaru mogą być realizowane w następujący sposób:

  • Wysyłka realizowana przez Odbiorcę – sposób realizacji dostawy jest każdorazowo określany przez Odbiorcę w złożonym przez niego zamówieniu.
  • Wysyłka realizowana przez Dostawce – sposób realizacji dostawy odbywają się na warunkach ustalonych przez Dostawce.
  • Odbiór własny – odbiór towaru następuje osobiście przez Odbiorcę w magazynie Dostawcy w terminie ustalonym przez strony.

Ceny

1. Ceny towarów określone w aktualnym cenniku są cenami umownymi, indywidualnymi dla danego odbiorcy.

2. Zmiany cen mogą być dokonywane jedynie na podstawie pisemnych uzgodnień pomiędzy stronami.

Gwarancja, rękojmia

1. Dostawca oświadcza, że towar Dostawcy jest oferowany do dalszej odsprzedaży .
2. Dostawca odpowiada za sprzedawany towar zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunki płatności

1. Dostawca zobowiązuje się wystawić fakturę VAT za zakupiony towar w dacie dokonywanych zakupów, zgodnie z terminem płatności przydzielonym odbiorcy, liczonym od daty wystawienia faktury.

2. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty za towar w terminie ustalonym w fakturach.

3. W przypadku przeterminowanych płatności dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia.

4. W przypadku nie uregulowanych płatności w terminie Dostawca zastrzega sobie prawo do naliczania ustawowych odsetek.

Upoważnienie do wystawiania faktury VAT bez podpisu

1. Odbiorca oświadcza, iż jako podatnik VAT jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT. Odbiorca upoważnia Dostawce do
wystawienia faktury VAT bez podpisu Odbiorcy.

Reklamacje

1. W przypadku złożenia reklamacji przez Odbiorcę należy przesłać do Dostawcy wypełniony formularz reklamacyjne na adres e-mail: biuro@dexpol.com

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty otrzymania formularza pisemnego.

3. Zwroty towarów mogą być realizowane tylko przez firmę spedycyjna Dostawcy. W innym przypadku strony ustalają formę transportu.

4. Odsyłany towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.

5. Odsyłany towar powinien być kompletny łącznie z akcesoriami niezbędnymi do jego funkcjonowania.

Okres obowiązywania umowy, wypowiedzenie umowy

1. Umowa niniejsza została zawarta na okres 12 miesięcy z możliwością jej automatycznego przedłużenia na następny rok.

2. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron jest możliwe na 30 dni przed upływem terminu ważności umowy. Wypowiedzenie powinni być złożone w formie pisemnej.

3. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia stron z obowiązku uregulowania wszelkich zobowiązań przez którąkolwiek ze stron.

4. Dostawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprzestrzegania przez Odbiorcę postanowień niniejszej umowy.

5. Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy przydzielenia dostępu do sprzedaży towaru przez Internet bez konieczności podania przyczyny.

Informacje techniczne

1. Dostawca przydziela Odbiorcy login i hasło dostępu do serwisu B2B. Odbiorca powinien w tym celu udostępnić Dostawcy następujące dane:

Imię i Nazwisko Użytkownika ……………………………………………….
Adres e-mail ……………………………………………….
Tel. Kontaktowy ……………………………………………….

2. Odbiorca zobowiązuje się do zalogowania na stronie serwisu B2B według przydzielonego loginu i hasła dostępu do korzystania z informacji posiadanych przez Dostawce.

3. Odbiorca może zmienić hasło dostępu na własne docelowe hasło.

4. Problemy związane z obsługa systemu należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@dexpol.com

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajda przepisy kodeksu cywilnego.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.PLATFORMA ODR 

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.Logo
Logo
Logo

NEWSLETTER

Jeżeli chcesz być na bieżąco
zapisz się do bezpłatnego biuletynu
Dexpol
A. Mazurkiewicz, P. Smoleński
36-060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
RUDNA MAŁA 160

Projekt graficzny: Triton

realizacja: tiointeractive